Weboldal ellenőrzése 

Címlap Alapszabály

 

 

A L A P S Z A B Á L Y

 
 

1.§

A MAJOSZ jogállása:

 1. A MAJOSZ önálló személyiséggel működő autonóm érdekképviseleti testület.
 2. A MAJOSZ jogi személy. 1993. április 21-én országos társadalmi szervezetként alakult az 1989. évi II. törvény alapján.
 3. A MAJOSZ székhelye: Budapest XI. Bártfai u. 5/B.
 4. Pecsétje: MAJOSZ - Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Egyesülete, Budapest – körbélyegző
 5. Az Egyesület rövidített neve: MAJOSZ
 6. A MAJOSZ tagja lehet az érdekeit képviselő valamennyi érdekképviseleti szervnek.
 7. A MAJOSZ önkéntes, nyílt demokratikus önkormányzati elven alapuló, politikai pártoktól független szervezet, amely működését Magyarország Alaptörvénye, a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a kapcsolódó jogszabályok, valamint ezen alapszabály által meghatározott keretek között és elveknek megfelelően fejti ki.
 8. Az Egyesület hatóköre: országos.

 

2.§

 1. A MAJOSZ célja:
  1. Biztosítsa a gépjárműalkatrész- és részegység-gyártás, járműipari szakterületén működő tagjainak szakmai, gazdasági érdekegyeztetését és érdekérvényesítését következetesen és rendszeresen képviselje, elősegítse e szakmaterületek reális társadalmi, gazdasági és államigazgatási megítélését, továbbá a magyar iparon belül megfelelően képviseli tagjait a műszaki fejlesztés, a kereskedelem és a gazdálkodás egyéb területein.
  2. Érdekeit szakmai és gazdasági szempontból egyezteti és képviseli.
  3. Elősegíti a szabad vállalkozást.
  4. Szakmai szinten kezdeményez, létesít és fenntart nemzetközi gazdasági kapcsolatokat.

 2. A MAJOSZ feladatköre:

  A szakterületén ellátja az érdekképviseleti, az érdekegyeztető és kapcsolattartó feladatokat a következők szerint:
  1. Kezdeményezi, koordinálja, szervezi tagjai összehangolt fellépését mindazon kérdésekben, melyek a szakterület jó hírneve és a vállalkozó érdekének érvényre juttatása körében bármely téren felmerül.
  2. Tagjai összehangolt véleménye alapján állást foglal a szakmai vállalkozásokat érintő döntések és szabályozások tervezeteivel kapcsolatban. Állásfoglalásait közvetíti a gazdaságirányítási és társadalmi szervezetek felé.
  3. Figyelemmel kíséri a szakmai vállalkozásokra vonatkozó jogszabályok gyakorlati érvényesülését és az illetékes gazdaságirányítási, valamint más érdekképviseleti szerveknél kezdeményezi a vállalkozásokat nehezítő szabályozók, intézkedések felülvizsgálatát és módosítását.
  4. Részt vesz gazdasági és vállalkozás átalakítási intézmények kidolgozásában.
  5. Kidolgozza és karbantartja a szakmára jellemző etikai normákat, ügyel ezek betartására és fellép az általánosan elfogadott normáktól eltérő vállalkozói magatartással szemben. Ezzel összefüggésben vállalkozói szakmai-etikai bizottságot működtet.
  6. Segíti a tagjai és egyéb vállalkozók közötti együttműködést.
  7. A vállalkozók szakmai kérdéseit érintő általános feltételek, ajánlások és útmutatók közreadásával segíti a tagok tevékenységét.
  8. Információs egyeztető, döntés-előkészítési együttműködést épít és tart fenn mindazon állami, társadalmi és gazdálkodó-szervezetekkel és érdekcsoportokkal, ahol a tagok érdekeinek érvényre juttatása azt indokolttá és szükségessé teszi.
  9. Ellátja - a szükséges mértékben - a munkáltatói érdek-képviseletet. E tevékenységben együttműködik az ilyen célra alakuló országos és helyi munkaadói, valamint illetékes munkavállalói érdekképviseleti szervezetekkel.
  10. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok érdekében:
   • segítséget nyújt tagjainak közgazdasági kapcsolataik fejlesztéséhez, relációs szakmai információk, szakmai napok megrendezésével, szakmai delegációk szervezésével és fogadásával hozzájárul a piaci ismeretek bővítéséhez,
   • kapcsolatot tart külföldi szakmai és kamarai szervezetekkel, melyekkel kölcsönösségen alapuló megállapodások keretében segíti a vállalatközi közvetlen kapcsolatok kialakítását és bővítését,
   • nemzetközi szövetségekben és fórumokon képviseli a szakterületen tevékenykedő tagokat,
   • közreműködik a szakmai vegyes bizottságok munkájában
  11. Folyamatosan tájékoztatja tagjait a távlati és időszerű általános gazdasági fejlesztési célokról, gazdaságpolitikai elgondolásokról.
  12. Elősegíti a szakmai műszaki fejlődés megismerését és előterjesztését.
  13. Szakmai sajtó- és propagandamunkát végez a szakterületen tevékenykedő tagok munkájának segítésére.
  14. Tagjai közti vitás ügyek rendezésében felkérésre békéltető, jószolgálati feladatokat lát el. A tagok vitájuk rendezését csak akkor terelik jogi útra, ha az ügyben a MAJOSZ az érintettekkel közösen megkísérelte a megegyezés létrehozását, de az eredménytelen maradt. Amennyiben a tagvállalatok közötti vitának az Elnök által képviselt tag a részese, úgy az egyezség létrehozásában az ügyben nem érdekelt, és a felek által elfogadott elnökségi tag működik közre. Amennyiben a vitás ügyekben több olyan vállalat érintett, amelyek képviselője az Elnökség tagja, úgy ezen elnökségi tagok ezen minőségükben a vitás ügy rendezésében nem működnek közre.
  15. A MAJOSZ-nak nem feladata a tagok rendes gazdálkodással kapcsolatos tevékenységének összehangolása - különös tekintettel a hatályos versenyjog-szabályoknak az árkartellre és a gazdasági erőfölénnyel történő visszaélésre vonatkozó rendelkezéseire. A MAJOSZ tevékenysége a tagok egyenjogúságán alapul.

 3. A MAJOSZ tevékenységi köre
  • Kiadói tevékenység (581)
  • Világháló-portál szolgáltatás (6312)
  • M.n.s. egyéb információs szolgáltatás (6399)
  • Üzletviteli tanácsadás (702)
  • Reklámügynöki tevékenység (7311)
  • Piac- és közvélemény-kutatás (732)
  • Fordítás, tolmácsolás (7430)
  • Összetett adminisztratív szolgáltatás (8211)
  • Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (8230)
  • M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás (8299)
  • M.n.s. egyéb oktatás (8559)
  • Vállalkozói, szakmai érdekképviselet (941)

 

3.§


A MAJOSZ tagsága:

 

 1. A tagok jogállása szerint lehet:
  • rendes tag,
  • pártoló tag,
  • társult tag,
  • tiszteletbeli tag.
 2. A tagok belépése a szervezetbe önkéntesen történik.
 3. A MAJOSZ rendes tagja lehet bármely szakma területén működő gazdálkodó szervezet (gazdasági társaság), egyéni cég, intézet, intézmény, természetes személy, amely (aki) tevékenységét belföldi székhellyel végzi, vagy a magyarországi járműiparhoz szervesen kapcsolódó gazdasági tevékenységet folytat, a MAJOSZ alapszabályát magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja, a tagdíj fizetését vállalja és teljesíti.
 4. A MAJOSZ tagjai sorába a belépés az Elnökségéhez intézett írásbeli nyilatkozattal történik, amelyben a belépő nyilatkozik, hogy a MAJOSZ alapszabályát és a tagok együttműködésének és piaci magatartásának etikai normáit magára nézve kötelezőnek ismeri el. A tagság a nyilatkozatnak a MAJOSZ elnöksége által történt elfogadásával kezdődik.
 5. A tagok a MAJOSZ bankszámlájára éves díjat fizetnek két részletben az I. negyedév, illetve a III. negyedév végéig, melynek mértékét az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés által jóváhagyott Tagdíjfizetési szabályzat határozza meg.
 6. A tag kilépési szándékát legalább 3 hónappal a naptári év vége előtt az Elnökségnek írásban jelenti be. A tag az Egyesületből az Elnökségnek címzett, de a MAJOSZ titkárságának megküldött postai tértivevényes ajánlott levélben megtett, vagy a titkárságon érkeztetett nyilatkozattal léphet ki. A tagság a naptári év utolsó napján szűnik meg.
 7. Törölni kell a tagot a tagnyilvántartásból, ha a tag működése megszűnik. A tagság megszűnésének időpontja ebben az esetben a tag megszűnésének időpontja. (jogutód nélküli)
 8. A rendes tag a MAJOSZ tagjai közül a tagnyilvántartásból tagdíjhátralék miatt törölhető, ha az Elnökség azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el. Az Elnökség törlést elrendelő határozatát az Elnökségnek közölnie kell a taggal.
 9. Ha a tag - felhívás ellenére - nem teljesíti az Alapszabályzatban vállalt kötelezettségeit, az Elnökség jogosult a tagot a MAJOSZ tagjai közül kizárni. Az Elnökség az eljárás megindításáról a tagot haladéktalanul értesíteni köteles, számára védekezési lehetőséget kell biztosítani. A kizárásról szóló határozatot annak meghozatalától számított 8 napon belül az érintettel írásban, postai tértivevényes küldeményként is közölni kell.
 10. Az Egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely tag - a nem rendes tag csak érintettsége esetén -, a határozat tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben - a tag kérelmére - a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

4.§


A MAJOSZ tagjainak jogai és kötelezettségei:

 

 1. Rendes tag

  1. A MAJOSZ rendes tagjának meghatalmazott képviselője útján gyakorolható joga:
   1. Az Egyesület ülésén részt venni.
   2. Megválasztás esetén a MAJOSZ testületeiben tisztséget viselni.
   3. Javaslatot tenni a Közgyűlés összehívására illetve napirendjére.
   4. A közgyűlést és a MAJOSZ Elnökségét javaslatokkal, kezdeményezésekkel megkeresni.
   5. Az egyesületi ülésekre előterjesztett javaslatok megvitatásában, a határozatok és ajánlások meghozatalában szavazati joggal részt venni.
   6. A tisztségviselők funkcióiból való visszahívását kezdeményezni.
   7. A MAJOSZ szolgáltatásait igénybe venni.
   8. MAJOSZ tagságát a vállalkozás fejléces ügyirataiban feltüntetni.

  2. A MAJOSZ rendes tagjának kötelessége:
   1. A tagdíjat befizetni.
   2. Az Egyesület célját támogatni és munkájában részt venni.
   3. A MAJOSZ Alapszabályát és az egyesületi ülések határozatait betartani, ajánlásait figyelembe venni.
   4. - A koordinációs és érdekvédelmi munkához szükséges - az üzleti titkot nem sértő - információkat a MAJOSZ rendelkezésére bocsátani.
   5. Gazdálkodói munkájában a MAJOSZ többi tagjának érdekét szem előtt tartva az együttműködés szellemét erősíteni.
   6. A MAJOSZ által meghatározott etikai normákat betartani.

 2. Pártoló tag
  1. Pártoló tag lehet minden a járműalkatrész-gyártási tevékenységhez kapcsolódó egyéb üzleti tevékenységet folytató vagy szolgáltatást nyújtó (pl. mérnöki, minőségbiztosítási, pénzügyi tanácsadás vagy szolgáltatás, oktatás) szervezet, intézet, intézmény, személy, amely (aki) a MAJOSZ Alapszabályát és az Egyesület vezető szerveinek döntéseit magára nézve kötelező érvényűként elfogadja.
  2. A pártoló tag jogai:
   1. Közgyűléseken és egyéb rendezvényeken részt vehet, véleményt nyilváníthat, szavazati joggal rendelkezik, de tisztségviselőnek nem választható.
   2. A MAJOSZ szolgáltatásait igénybe veheti.
   3. Pártoló tagságát ügyirataiban feltüntetheti.
  3. A Pártoló tag kötelezettségei:
   1. Az együttműködés során a MAJOSZ alapszabályát tudomásul, etikai kódexét figyelembe veszi.
   2. A MAJOSZ-szal kapcsolatos információkat közli.
   3. Pártolói díjat fizet, melynek mértékéről a MAJOSZ és a Pártoló tag közötti Pártolói tagsági megállapodás rendelkezik.
  4. A MAJOSZ és a Pártoló tag közötti együttműködés részleteit, a felek feladatait, valamint további jogaikat és kötelességeiket a MAJOSZ és a Pártoló tag közötti Pártolói tagsági megállapodás szabályozza.

 3. Társult tag
  1. A MAJOSZ társult tagja lehet minden olyan önálló jogi személyiségű gazdasági és társadalmi érdekképviseleti szerv, amely csatlakozási és együttműködési szándékát kinyilvánítja, és a MAJOSZ alapszabályát elfogadja.
  2. A MAJOSZ és a társult tag közötti együttműködés hatókörét, valamint a felek jogait és kötelességeit a MAJOSZ és a társult tag közötti megállapodás határozza meg.
  3. A társult tagok a MAJOSZ részére hasonló feltételekkel szintén társult tagságot biztosítanak szervezetükben.
  4. A társult tag a MAJOSZ közgyűlésén és rendezvényein részt vehet, véleményt nyilváníthat, ugyanakkor szavazati joggal nem rendelkezik és tisztségviselőnek nem választható.

 4. Tiszteletbeli tag, tiszteletbeli tisztségviselő

Az Egyesület tiszteletbeli tagjává, tisztségviselőjévé olyan köztiszteletben álló személy választható, aki korábbi tevékenysége során sokat tett a MAJOSZ-ért, célkitűzései elérésében segítette, a MAJOSZ alapszabályát elfogadja. Tiszteletbeli tagok csak természetes személyek lehetnek. A tiszteletbeli tagságról az Elnökség határoz.

 

5.§


Az Egyesület vezető szervei:

 

 • Közgyűlés
 • Elnökség

 

 1. A Közgyűlés:
  1. A MAJOSZ legfőbb szerve a Közgyűlés, amely az Egyesület tagjainak összességéből áll. A Közgyűlést évente legalább egyszer, illetve szükség szerint kell összehívni. Tisztújító Közgyűlést négyévente kell tartani.
  2. A tagoknak a Közgyűlésre szóló meghívót, valamint egyidejűleg a napirendet a Közgyűlés előtt legalább 15 nappal írásban kell megkapniuk.
  3. Érvényes döntéseket csak olyan kérdésekben lehet hozni, amelyek a közgyűlés írásos meghívójának napirendjén szerepelnek. Biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően a tagok a Közgyűlés napirendi pontjára javaslatot tehessenek.
  4. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
   1. A MAJOSZ Alapszabályának jóváhagyása és módosítása.
   2. Az Elnökség éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadása és a következő évi munkaterv jóváhagyása, melynek része a gazdálkodással kapcsolatos tevékenységről szóló beszámoló, illetve terv.
   3. A MAJOSZ Elnökségének, vezető tisztségviselőinek (Elnökének, Társelnökeinek) megválasztása és felmentése. A választást titkos szavazással kell lefolytatni.
   4. Állásfoglalás azokban a kérdésekben, melyekről a munkatervben a Közgyűlés így határozott.
   5. Minden olyan feladat, amelynek megtárgyalását a MAJOSZ Elnöksége a Közgyűlés elé utalja.
   6. A tagok gazdasági érdekeit jelentősen befolyásoló ajánlások és állásfoglalások elfogadása.
   7. Döntés a MAJOSZ más társadalmi szervezettel való egyesüléséről, megszűnéséről (feloszlásáról) és a vagyonfelosztásról.
  5. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagoknak legalább fele megjelent. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, akkor az eredetileg meghirdetett időponttól számított fél óra múlva, változatlan napirenddel új Közgyűlést kell összehívni, amely már a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlés lehetőségéről a tagokat a meghívóban értesíteni kell.
  6. A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, - az Elnökség tagjainak megválasztása és visszahívása, valamint a tag kizárása kivételével - nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az Egyesület Elnökének szavazata dönt.
  7. A Közgyűlést és a rendkívüli Közgyűlést az Elnökség hívja össze, és azt az Elnök, illetve a Társelnök vezeti le.
  8. Rendkívüli Közgyűlés összehívásához legalább a tagok 10%-ának összehívási javaslata szükséges. A rendkívüli Közgyűlést a javaslatnak az Elnökséghez történő beérkezéstől számított 30 napon belül össze kell hívni.

 2. A MAJOSZ Elnöksége:
  1. A MAJOSZ Elnökségének feladata:
   1. Irányítja a MAJOSZ tevékenységét és két Közgyűlés között az 1.4.1 és az 1.4.7 pontokban foglaltak kivételével annak jogait gyakorolja, a Közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett.
   2. Irányítja, és megbízottja útján felügyeli a MAJOSZ gazdálkodását.
   3. Az Elnökség munkáltatói jogokat gyakorol az ügyvezető főtitkár felett.
   4. Az Elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a Közgyűlés vagy az Elnök hatáskörébe.
  2. Az Elnökség 7 főből áll.
  3. A MAJOSZ tisztségviselőivé a MAJOSZ tagjainak képviselői választhatók.
  4. Az Elnökség tagjait ülésein meghatalmazott képviselőik helyettesíthetik.
  5. Az Elnök, a Társelnök és az Elnökség tagjainak megválasztása 4 évre szól.
  6. Az Elnökség a MAJOSZ tagjaiból szakágazatonként vagy régiónként szakbizottságokat hozhat létre. A szakbizottságok működési szabályzatait a szervezeti és működési szabályzatuk tartalmazza.
  7. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon a tagjainak több mint fele részt vesz. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazati egyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. Kétharmados szótöbbség kell a határozatok meghozatalához, az Elnökség 60%-os részvétele mellett, az alábbiakhoz:
   • az etikai kódex és annak módosítására vonatkozó javaslatok elfogadásakor,
   • az ügyvezető főtitkár megbízása és a megbízatása visszavonására vonatkozó döntés esetében.
  8. Az Elnökséget az Elnök legalább félévente egyszer írásban – igazolható módon vagy sürgős esetben rövid úton - telefonon vagy elektronikus levélben - hívja össze.
  9. Az Elnök intézkedéseit a Közgyűlés vagy az Elnökség döntésének megfelelően, döntés hiányában pedig a MAJOSZ érdekeivel összhangban hozza.
  10. Az Elnök – az Egyesület ügyintéző szervezete útján – gondoskodik a tagnyilvántartás és a határozatok tára vezetéséről, amelyből ki kell tűnnie a határozat tárgyának, meghozatala időpontjának, a támogatók és ellenzők számarányának.
  11. Az Elnökség terjeszti a közgyűlés elé a MAJOSZ éves költségvetését, valamint éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.
  12. Az Elnököt akadályoztatása esetén a Társelnök, vagy az Elnökség egy tagja helyettesíti.
  13. Az Elnökség és az Elnök feladatainak ellátásával és jogainak gyakorlásával – a tag törlésére és kizárásának kezdeményezésére vonatkozó döntés meghozatala kivételével – eseti vagy állandó meghatalmazás keretében megbízhatja a MAJOSZ ügyintéző szervezetének vezetőjét (ügyvezető főtitkár), a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései szerint.

 3. A MAJOSZ ügyintéző szervezete:
  1. Az Egyesület feladatai ellátására saját ügyintéző szervezettel (iroda) rendelkezik, melynek vezetését az ügyvezető főtitkár végzi.
  2. Az iroda ügyrendjét a MAJOSZ Elnöksége hagyja jóvá.
  3. Az ügyvezető főtitkár munka- és feladatkörét az Elnökség határozza meg.

 4. Szakbizottságok
  1. Szükség esetén elnökségi határozattal ad hoc jellegű bizottságok hozhatók létre. A bizottságok tagjai: a bizottság elnöke, a titkárság munkatársa és a tagok által a bizottságba delegált munkatársak.
  2. A bizottságok maguk alakítják ki tevékenységi körüket és belső működési rendjüket. Munkájukat a bizottság elnöke irányítja. Tevékenységükről beszámolnak az elnökségnek és állásfoglalásukat az elnökség jóváhagyása után külső szervek és/vagy a tagvállalatok felé továbbíthatják.

 

6.§


Az Egyesület képviselete:

 

 1. Az Egyesületet harmadik személyek előtt a MAJOSZ Elnöksége nevében az Elnök önállóan, vagy két elnökségi tag együttesen képviseli.
  1. A MAJOSZ képviseletében az Elnök illetve az Elnökség eseti vagy állandó megbízása alapján, a MAJOSZ ügyintéző szervezetének vezetője (ügyvezető főtitkár) is eljárhat, a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései szerint.
 2. A MAJOSZ Elnöksége útján közvetlen kapcsolatot tart az illetékes főhatóságokkal, országos hatáskörű szervekkel, társadalmi és egyéb szervezetekkel.
 3. Az Elnökség tagja az lehet,
  1. aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és
  2. a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és
  3. aki
   1. magyar állampolgár, vagy
   2. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy
   3. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
  4. A tisztségviselők feladatukat – az ügyvezető főtitkár kivételével - társadalmi munkában végzik. A gazdálkodás függvényében - közgyűlési határozat alapján - tiszteletdíjban részesülhetnek.

 

7.§


Az Egyesület gazdálkodása:

 

 1. A MAJOSZ tagdíjból és egyéb bevételeiből gazdálkodik, a civil szervezetekre vonatkozó jogszabályok szerint.
 2. Az éves tagdíj megállapítására és befizetésére vonatkozó szabályokat, valamint az éves tagdíj mértékét az Egyesület Tagdíjfizetési szabályzata határozza meg.
  A Tagdíjfizetési szabályzatot a Közgyűlés az Elnökség javaslata alapján évente felülvizsgálhatja. Amennyiben a Közgyűlés a tagdíjak mértékének módosításáról nem dönt, úgy a legutóbbi Közgyűlés által jóváhagyott Tagdíjfizetési szabályzat szerinti éves tagdíjak maradnak érvényben. A Tagdíjfizetési szabályzat módosítása esetén a módosított szabályzatot csatolni kell a Közgyűlés jegyzőkönyvéhez.
 3. A MAJOSZ éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

 

8.§


Az Egyesület működésének tartama és megszűnése

 

 1. Az Egyesületet a tagok határozatlan időre hozzák létre.
 2. Az Egyesület megszűnése
  1. Az Egyesület feloszlásának kimondása csak az ebből a célból összehívott rendes Közgyűlés határozata alapján lehetséges. A feloszlására vonatkozó határozatot a tagok által képviselt össz-szavazatok minimum 2/3-os többségével lehet hozni.
  2. Az Egyesület feloszlásakor végelszámolási eljárást kell lefolytatni. Végelszámolónak a MAJOSZ Elnökét vagy az Elnökség tagját választhatja a Közgyűlés.
  3. Az Egyesület a hitelezői igények kielégítése után megmaradt vagyonát a rendes tagok között osztja fel. A vagyon felosztására a rendes tagok által befizetett tagdíjak arányában kerül sor.

 


9.§


Záró rendelkezések:

 

 1. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között a közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat.
 2. Az Egyesület működési köre: érdekképviseleti.
 3. Az Alapszabályt az 1993. április 21-i Közgyűlés fogadta el, és a Fővárosi Bíróság 1993. június 18-án kelt végzésével 5264 szám alatt a társadalmi szervek nyilvántartásába vette.
 4. Az Alapszabályt a 2005. évi április 28-i közgyűlés módosította. A Fővárosi Bíróság 12. Pk. 60.722/93/8 számú végzésével 2005. május 23-án a megszavazott változásokat elfogadta és bejegyezte.
 5. Az Alapszabályt a 2009. évi május 12-i közgyűlés ismételten módosította.
 6. Az Alapszabályt a 2013. évi május 24-i közgyűlés ismételten módosította. Az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.

 

Budapest, 2013. május 24.

 

Herbert Rupp
Elnök
Klujber Dénes
Társelnök
 


Aktuális tagdíjainkról Tagdíjfizetési szabályzatunkból tájékozódhat.

 
Kiemelt partnereink:
Hirdetés
Hirdetés
Belépés
Hungarian (formal)English (United Kingdom)